De 10 Geboden in de Koran


De 10 geboden in de koran

 

Zeg: “Komt, ik zal voorlezen wat jullie Heer jullie verboden heeft verklaard: dat jullie iets als deelgenoot aan Hem toekennen. Weest goed voor jullie ouders, en doodt niet jullie kinderen uit (angst voor) armoede. Wij schenken voorzieningen aan jullie en aan hen. En nadert niet de zedeloosheid, de openlijke noch de verborgene, en doodt niet de ziel die Allah verboden heeft verklaard, tenzij volgens het recht. Dat is wat Hij jullie heeft opgedragen, hopelijk zullen jullie begrijpen. En nadert het bezit van de wees niet, tenzij op een wijze die meer voordeel (aan de wees) geeft, totdat hij de volwassenheid bereikt. En geeft de volle maat en vult de weegschaal met het gelijke gewicht. Wij (Allah) belasten niemand dan volgens zijn vermogen. En wanneer jullie rechtspreken, weest dan rechtvaardig, ook al betreft het een verwant. En vervult het verbond met Allah. Dat is wat Hij jullie heeft opgedragen. Hopelijk zullen jullie je laten vermanen. En dat dit Mijn Pad is, een recht Pad. Volgt het dan en volgt geen (andere) paden, want die zullen jullie doen afsplitsen van Zijn Pad. Dat is wat Hij jullie heeft opgedragen, hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen.” [Edele Koran 6:151-153]


In deze verzen vinden we de Tien Geboden van de Islam

Ubadah ibn Samit heeft gezegd dat Profeet Mohammed bij het afnemen van de geloften van de mensen van Mekka bij hun toetreding tot de Islam deze verzen reciteerde.Sommige geleerden noemen ze al-Din al-Jami de universele en allesomvattende leer van de godsdienst

Deze geboden omvatten geloof.aanbidding,ethiek en wetten voor sociale,economische en burgerlijke aangelegenheden.Gelijkwaardige onderrichtingen vinden we ook in de Bijbel (Exodus 20:2-17; Deuteronomium 5:6-21) en de Joden en Christenen kennen ze als de Tien Geboden.

Over het algemeen worden ze als volgt samengevat:

- Bovenal bemin één God
- Zweer niet ijdel, vloek noch spot
- Heilig steeds de dag des Heren
- Vader, moeder zult gij eren
- Dood niet, geef geen ergernis
- Doe nooit wat onkuisheid is
- Vlucht het stelen en bedriegen
- Ook de achterklap en ‘t liegen
- Wees steeds kuis in uw gemoed
- En begeer nooit iemands goed


In de Koran worden deze geboden gespreid over drie verzen

Elke vers heeft een uiterst passend slot in de eerste vers staan vijf geboden die worden afgesloten met de woorden 'hopelijk zullen jullie begrijpen'

In de tweede vers vinden we vier geboden die eindigen met 'hopelijk zullen jullie je laten vermanen'

Het derde vers bevat slechts één gebod afgesloten met 'hopelijk zullen jullie Allah vrezen'

De voor de hand liggende betekenis is dat je door je verstand te gebruiken je verantwoordelijkheid op te nemen en het Goddelijke Pad te volgen een rechtschapen en godvruchtig karakter ontwikkelt: Taqwa

Dit hoort het uiteindelijke doel van je geloof te zijn

PLAATS NIETS OF NIEMAND OP GELIJKE VOET MET HEM:

Er is slechts Eén God

Geloven dat er iemand anders is die deel uitmaakt van Allah’s Goddelijke natuur is Shirk, godslaster en een hoofdzonde

Geloven in Tauhied of de Eenheid en Uniekheid van Allah is het waarachtige logische en redelijke principe

Elk ander geloof, in twee of meer goden vindt geen enkele basis in de waarheid de rede of de realiteit

 

WEES GOED VOOR JE OUDERS:

Ihsaan tegenover de ouders betekent dat je alles voor hun doet wat goed en lief is

Hiertoe horen respect erkenning vriendelijkheid en liefde

De rede vereist dat ouders respect en dankbaarheid krijgen voor de offers die ze voor hun kinderen brengen

De kinderen die deze rechten van hun ouders negeren of verwaarlozen hebben hun rede en fatsoen verloren

DOOD JE KINDEREN NIET UIT VREES VOOR ARMOEDE:

Net zoals ouders rechten hebben,hebben kinderen die ook.

Zelfs baby’s en ongeboren kinderen hebben rechten.Ze mogen niet worden vermoord om welke reden ook zelfs niet uit vrees voor armoede.

Allah geeft voorzieningen aan iedereen

Een andere verklaring hiervoor is dat kinderen moeten worden beschermd

Net zoals ouders moeten worden gerespecteerd moeten kinderen worden beschermd

 

GEEF JE NIET OVER AAN SCHANDELIJKE DADEN, NOCH OPENLIJK, NOCH IN HET GEHEIM:

Het is niet goed om in het openbaar schandelijke en onfatsoenlijke dingen te doen maar het is net zo goed verkeerd om ze privé te doen

Het is gewoon logisch dat onwelvoeglijkheid altijd en overal moet worden vermeden

Bovendien bestaan er naast openlijke zonden ook verborgen zonden

Openlijke zonden zijn zaken als diefstal,moord,ontucht,omkoperij,vervalsing,kattenkwaad,etc… maar de geheime zonden zijn hypocrisie,ontrouw,haat,hebzucht,wantrouwen, etc…

Alle zonden moeten worden vermeden

DOOD NIEMAND VAN WIE GOD JE HET HEEFT VERBODEN, TENZIJ VOLGENS DE CORRECTE WETTELIJKE PROCEDURE:

Doden is altijd verboden, tenzij op basis van een correct gerechtelijk proces en van rechtvaardigheid

Wanneer mensen hun verstand verliezen,moorden ze op basis van hun eigen haat of woede Daarbij overschrijden ze de grenzen van de rechtvaardigheid

Moordenaars gaan vrijuit terwijl onschuldigen worden gestraft of honderden lijden door de moord op enkelen

Al deze daden gaan in tegen wat de rede en het gezond verstand dicteren

BESCHERM DE BEZITTINGEN VAN DE WEZEN:

Dit betekent dat we de rechten van de zwakken moeten beschermen

Mensen herinneren zich de rechten van de sterken maar die van de zwakken zien ze over het hoofd

 

GEEF DE VOLLE MAAT EN GEWICHT, IN ALLE EERLIJKHEID:

Je moet er steeds op bedacht zijn om op een eerlijke manier handel te drijven

Mensen vergeten wel eens dat eerlijkheid het beleid in de handel hoort te bepalen

WEES RECHTVAARDIG WANNEER JE SPREEKT, OOK AL GAAT HET OM EEN NAASTE VERWANTE:

Mensen neigen ertoe de kant van hun naaste verwanten te kiezen

Ze vergeten dat ze rechtvaardig moeten zijn voor iedereen

 

KOM JE BELOFTEN NA:

Alle beloften moeten worden nageleefd maar vooral deze die in de naam van God werden gedaan Vergeet niet wat je hebt beloofd!

 

VOLG HET RECHTE PAD VAN GOD:

Enkel het pad van God is recht

Andere wegen zijn niet recht en zullen je niet naar God leiden